Tammelan Kylähanke: Toimivat kylät – menestyvä kunta

Lataa PDF: ”Hankesuunnitelma 30.9.2008: ”Toimivat kylät – menestyvä kunta”


Tammelan kylähankkeen valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2007 kylien yhteistyöryhmän toimesta. Kehittämistarpeiden ja yhteistyökumppaneiden kartoittamisen jälkeen päätettiin rakentaa kylien yhteinen hanke,  jonka oikeustoimikelpoiseksi toteuttajaksi perustettiin keväällä 2008 Tammelan kylät ry. Valmisteluvaiheesta tiedotettiin sekä paikallislehdissä että yhdistyksen julkaisemassa ensimmäisessä Tammelan kylälehdessä jokaiseen talouteen kunnassa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Tammelan kylät. Hanke tähtää kunnan maaseutu- ja taajamakylien asumisviihtyvyyden, houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen ja tavoitteena on mm. yhteistyön kehittäminen sekä kylien kesken että kylien ja viranhaltijoiden välillä.

Toiminnallisesti hanke jakautuu kahteen osaan. Pitemmälle tulevaisuuteen tähtää Tammelan kyläohjelman rakentaminen, johon sisältyy myös maankäytön suunnittelua sisältävien kyläsuunnitelmien tekeminen kylille. Olennainen osa kyläohjelman kokoamisessa on kylien ja kunnan luottamushenkilöiden ja varsinkin johtavien viranhaltijoiden sitouttaminen ohjelman toteuttamiseen, sekä sitouttamiseen liittyvien kylien ja kunnan yhteistyössä käyttämien työkalujen ja suunnittelumenetelmien kehittäminen. Hankkeen toisessa osassa tavoitteena on kehittää kylien palveluja, ympäristöä sekä tonttitarjontaa niin, että konkreettisia saavutuksia voidaan esitellä Tammelan kyläasumisen messuilla ensi kesänä.

Hankkeen toteuttamista ohjaa kylien nimeämistä edustajista koostuva Tammelan kylät ry:n johtokunta projektiryhmänä. Hankkeen johtajana toimii yhdistyksen sihteeri ja kunnan maaseutuasiamies Veli-Matti Pura. Toteutusvastuu on jaettu tehtäväalueittain. Kyläohjelmaosiosta vastaavat Hämeen ammattikorkeakoulun asiantuntijat ja opiskelijat, maisemanhoitosuunnitelmista ProAgria Häme.

Kyläyhdistykset ja kylien tonttiasiamiehet vastaavat paikallisesta asiantuntemuksesta ja osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyläyhdistykset vastaavat omalta osaltaan myös hankkeen omarahaosuuden kertymästä yhteistyössä kyläasiamiehen kanssa. Hankkeen toteuttamisessa on merkittävästi mukana myös Tammelan kunta. Tavoitteena on konkreettisten toimenpiteiden lisäksi koko kyläyhteisön aktivointi. Kylähankkeen tulee tuntua alusta alkaen koko Tammelan hankkeelta ja avoimelta toiminnalta.

Mahdollisimman laaja toteuttajajoukko tuo työhön asiantuntemuksen lisäksi vahvan sitoutumisen toteutukseen. Hankkeen toimintatapana käytetään yhteissuunnittelua, jossa kyläkokouksissa tai nettiyhteisössä muokataan suunnitelmia osallistavia ryhmätyömenetelmiä käyttäen. Kun näin esim. kyläsuunnitelmien pohjalta laaditaan uusi kyläohjelma, voidaan osa tavoitteista kirjoittaa suoraan valmiiseen hankehakemusmuotoon ja laittaa rahoittajatahoille hyväksyttäväksi.

Hankkeen kustannusarvio on kahdeksi vuodeksi 132 000 euroa, josta avustuksen osuus (EU ja valtio) on 84 480 euroa, kuntarahan osuus 21 120 euroa  ja yhdistyksen oman rahan ja talkootyön osuus yhteensä 26 400 euroa.

Kylämaisemien kunnostaminen

Tammelan kunnan omaleimaisuus heijastuu etenkin sen kylissä. Valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulttuurihistoriallisia ympäristöjä ovat Tammelan kirkonkylä, sekä Teuron ja Torron kyläalueet. Hämeen härkätie ja sen varrella oleva asutus on myös valtakunnallisesti arvokasta, kuten ovat myös Saaren ja Kaukolan kylien kulttuurimaisemat. Maakunnallisesti arvokkaiksi on luokiteltu Susikkaan, Hykkilän ja Lunkaan, Kaukolan, Portaan, Letkun, Sukulan ja Riihivalkaman kylämaisemat. Vanhojen kyläalueiden merkitys asumisen vetovoimatekijänä edellyttää kyläympäristöjen vaalimista ja kehittämistä siten, että kylien vahva identiteetti ja maisemakokonaisuudet säilyvät.

Hankkeessa aktivoidaan yhdistyksiä kyläympäristön kunnostamiseen järjestämällä retkiä ja neuvontaa. Tilaisuuksissa jaetaan ja kerätään tietoa maisemakohteista. Kaikkien kylillä asuvien mielipiteet ovat tärkeitä ja kyläyhdistysten jäsenille voi myös antaa vinkkejä kunnostuskohteista.

Tarkoituksena on päästä jo tulevana kesänä töihin valmiin talkoosuunnitelman nuottien mukaan. Tulosten esittelemiseksi järjestetään Paras kylämaisema-kilpailu, jonka yhteydessä palkitaan Paras kylämaiseman kunnostaja. Palkinnot jaetaan Kyläasumisen messujen yhteydessä.

Investointeja ja koulutusta

Osana Tammelan kylähanketta on tarkoitus suunnitella kylien viihtyisyyttä lisäävien pienten investointikohteiden toteuttamista sekä työstää investointitarpeista yhteinen hankesuunnitelma ja rahoituskelpoinen hankehakemus. Kylätalojen piha-alueita voidaan kunnostaa tämän päivän vaatimuksia vastaamaan, lapsiperheiden kokoontumispaikaksi pystyttää leikkipuisto kiipeilytelineineen ja hiekkalaatikkoineen tai kunnostaa patikkareittejä tarjoamaan kyläläisille ja muille luonnossa liikkumisesta kiinnostuneille virkistäytymis- ja kuntoilumahdollisuuksia. Kylän imagoa voidaan kehittää esim. toteuttamalla yhtenäiset postilaatikot ja muutenkin edistää kylän markkinointia kyläkyltein ja mainostauluin. Muitakin tarpeita kyläläisillä tai vapaa-ajan asukkailla saattaa olla ja ne kannattaa tuoda esille.

Tärkeä osa hanketta on opintomatkojen ja teemaluentojen järjestäminen tarjoamaan yhdistyksille tietotaitoa  esim. taloudenpitoon ja työntantajavelvollisuuksien hoitoon, sekä kylien palvelujen järjestämiseen liittyvät mallinnukset ja kokeilut lupa- ja sopimuskäytännöistä.

Kylä- ja asukasyhdistysten sekä muiden paikallistoimijoiden järjestökoulutusta kehitetään yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa kiinteänä osana kyläohjelmatyön toteuttamista.

Kyläasumisen messut tuovat koko kunnalle näkyvyyttä

Kunnan ja kylien yhteisenä kehittämistavoitteena on houkutella uusia asukkaita kuntaan aktiivisen markkinoinnin avulla. Aktiivisesti toimivat kylät luovat positiivista imagoa maaseudulla elämisestä ja maaseudun mahdollisuuksista.

Hankkeen aikana kylät terävöittävät tiedottamistaan sekä sähköisesti uusien kotisivujen että perinteisemmin esittein ja mainoskyltein. Kylien tyhjillään olevat talot ja tontit kartoitetaan ja kootaan talo- ja tonttipörssiin palvelemaan asukkaita ja mahdollisia muuttajia tontin ja asunnon etsimisessä. Kuntaan muuttaneita muistetaan tervetuliaislahjalla ja paikkakunnan tarjolla olevat palvelut kootaan erilliseen tervetulokansioon.

Hankkeen tuloksia ja Tammelaa viihtyisän ja laadukkaan maaseutuasumisen mallikuntana esitellään valtakunnallisessa KyläKelpaa –kyläasumisen messutapahtumassa kesällä 2010.

Sympaattinen ja omaleimainen tapahtuma

Messutapahtumaa suunnitellaan yhteistyössä kunnan kanssa. Mukaan suunnitteluun kutsutaan kylien ja yhteisöjen aktiiviset toimijat, yritykset ja tapahtumanjärjestäjät.

Tavoitteena on sympaattinen ja omaleimainen tapahtuma, jossa kuntaa ja kyliä markkinoidaan monin eri keinoin messualueella, esittelypisteissä, tonttialueilla ja käyntikohteissa kyläkohtaisissa tapahtumissa. Messujen markkinointi aloitetaan kesällä 2009 Hämeenlinna -Turku ja Pori – Helsinki valtatien varsiin pystytettävin mainoskyltein sekä ennakkomarkkinoinnilla Valkeakosken asuntomessuilla sekä joissakin muissa isommissa tapahtumissa.

Jaa tämä sivu: