Tammelan kylät ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tammelan kylät ry. Sen kotipaikka ja toiminta-alue on Tammelan kunta.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylätoimintayhdistysten yhteistyötä, toimia kylätoimintayhdistysten yhteistyö-ryhmänä, kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä ja edunvalvojana ja kotiseututyön edistäjänä Tammelan kunnan alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1.    Pitää säännöllisesti yhteyttä paikallisiin viranhaltioihin ja luottamushenkilöihin ja on yhteistyössä kylä- ja asukas-toiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

2.    Osallistuu toimialueensa kylä- ja asukastoiminnan etujärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikut-tamaan päätöksentekoon.

3.    Tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille.

4.    Laatii kehittämissuunnitelmia ja järjestää teemakohtaisia kehittämisfoorumeita.

5.    Järjestää kokouksia, kyläpäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä koulutus- ja tiedotustoimintaa jäsenilleen.

6.    Käynnistää ja hallinnoi kehittämishankkeita.

7.    Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi.

•    harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
•    ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
•    järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
•    harjoittaa kioskikauppa ja kahvilaliikettä
•    hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta
•    hallita toimintaa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröityneet kehittämisyhteisöt, kylä- ja asukasyhdistykset tai kehittämis- kylä- ja asukastehtäviä alueella hoitavat järjestöt. Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallituksen kokous.

Yhdistys pitää jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai  hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoitta-malla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä 10-15 vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen tulee edustaa toiminta-alueen kyläyhteisöjä tasapuolisesti

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahaston-hoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan avukseen asioiden valmistelua tai hoitamista varten työryhmiä tai kutsua asiantunti-joita niitä valmistelemaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahas-tonhoitajan kanssa

8 § Yhdistyksen edustaminen

Yhdistystä edustaa yhdistyksen hallitus ja hallituksen toimeksiannosta puheenjohtaja tai asiakohtaisesti nimetty edusta-ja.

9 § Tili- ja toimintakausi

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan  tulee palauttaa tilit lausuntoineen yhdistykselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivä-nä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä ja kunniajäsenellä on koko-uksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus tehdä yhdistyksen kokoukselle aloitteita.  Aloite kokousta varten on jätettävä halli-tukselle viimeistään 30 päivää ennen yhdistyksen kokousta. Hallituksen on tuotava aloite omalla lausunnollaan varustet-tuna kokouksen käsiteltäväksi.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    kokouksen avaus
2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.    käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
6.    esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvista-misesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka hallitus haluaa kevätkokouksessa esittää tai joista on hal-litukselle tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, sekä muut asiat, jotka kokous to-teaa kiireellisiksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n mää-räykset.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    kokouksen avaus
2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.    hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
6.    määrätään seuraavan vuoden varsinaisen ja kannattajajäsenen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja kantotapa
7.    päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnanttarkastajien palkkiosta
8.    hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
9.    päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärästä
10.    valitaan hallituksen puheenjohtaja
11. valitaan hallituksen muut jäsenet sekä heille jokaiselle henkilökohtaiset varajäsenet
12.    valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnan tarkastaja
13.    valitaan edustaja/t alueellisiin ja valtakunnallisiin järjestöihin
14.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää tai joista on tehty hallitukselle esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta sekä muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n määräyk-set.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksenkokoukseen on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai paikallisen lehden ilmoituksella.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä siten, että sääntömuutosten kohdal-ta päätös tehdään yhdessä yhdistyksen kokouksessa, jossa ehdotusta kannattaa vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä ja yhdistyksen purkamisen kohdalta kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon välein pidettävissä yhdis-tyksen kokouksessa, joissa molemmissa ehdotusta kannattaa vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

Jos yhdistys päätetään purkaa tai lakkauttaa, sen omaisuus on käytettävä yhdistyksen purkamisesta päättäneen jälkim-mäisen kokouksen määräämällä tavalla kylä- ja asukastoiminnan kehittämiseen.

13§ Yleisiä säännöksiä

Kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 12§ mainituissa tapauksissa. Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenis-tä vaadi suljettua lippuäänestystä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on henkilöillä joille kokous sen myöntää.

Jaa tämä sivu: